Zum Inhalt

View Vagabonds

Grundlage ist die Tabelle:

Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
Mandant I - - -
ID I - - -
GUID A 32 - -
IDIntern I - - -
IDExtern I - - -
GUIDExtern A 36 - -
KlassenZeitraumID I - - -
SchuelerZeitraumID I - - -
Klasse I - - -
Zeitraum I - - -
Gewechselt L 1 - -
Hauptklasse L 1 - -
Barcode A 20 - -
BarcodePrint A 20 - -
Nachname A 100 - -
NachnameNative A 100 - -
Namenszusatz A 100 - -
NamenszusatzNative A 100 - -
Vorname A 100 - -
VornameNative A 100 - -
Vorname2 A 100 - -
Vorname2Native A 100 - -
Anrede A 1 - -
Geschlecht A 1 - -
Geburtsdatum D - - -
Geburtsort A 100 - -
Geburtskreis A 100 - -
Geburtsland A 10 - -
Geburtsname A 50 - -
Strasse A 100 - -
Adresszusatz A 200 - -
Land A 3 - -
PLZ A 10 - -
Ort A 100 - -
Ortsteil A 100 - -
Adressgebiet A 300 - -
Gemeinde A 8 - -
Stadtbezirk A 10 - -
Telefon A 30 - -
Telefax A 30 - -
Mobil A 30 - -
EMail A 100 - -
Wohnform A 10 - -
Staatsangeh1 A 10 - -
Staatsangeh2 A 10 - -
Muttersprache A 10 - -
Verkehrssprache A 10 - -
Sprachgruppe A 10 - -
Konfession A 10 - -
RelWunsch A 10 - -
RelTeilnahme A 10 - -
RelGrund A 10 - -
RelAbmeldungVon D - - -
RelAbmeldungBis D - - -
Umschulung A 10 - -
Funktion1 A 10 - -
Funktion2 A 10 - -
Funktion3 A 10 - -
Funktion4 A 10 - -
Funktion5 A 10 - -
Funktion6 A 10 - -
Funktion7 A 10 - -
Funktion8 A 10 - -
Personalnr A 15 - -
Krankenkasse A 10 - -
Versicherungsart A 10 - -
NotfallPerson A 50 - -
NotfallTelefon A 30 - -
Fahrschueler L - - -
Fahrstrecke A 50 - -
FahrstreckeKM N - - -
Einstiegsstelle A 50 - -
Verkehrsmittel A 10 - -
Fahrgeld N - - -
FahrgeldbewVon D - - -
FahrgeldbewBis D - - -
Fahrkarte A 10 - -
FahrkarteGueltigVon D - - -
FahrkarteGueltigBis D - - -
KFZ A 15 - -
Status S - - -
Profil A 10 - -
Aussiedler L - - -
AussiedlerSeit D - - -
Auslaender L - - -
AuslaenderSeit D - - -
InDeutschlandSeit D - - -
AufenthaltserlaubnisBis D - - -
SchulpflichtErfuellt L - - -
Bafoeg L - - -
BafoegBis D - - -
Integrationsschueler L - - -
Gastschueler L - - -
GastschulgeldUeberwiesen L - - -
Foerderung A 10 - -
Foerdernr A 20 - -
Foerderbetrag N - - -
Unterstuetzung A 10 - -
Betreuung S - - -
BetreuungAdresse I - - -
MittagessenTeilnahme L - - -
GanztagbetriebGebunden S - - -
GanztagbetriebOffen S - - -
BewerbungAm D - - -
Bewerbungsziel1 A 10 - -
Bewerbungsziel2 A 10 - -
Bewerbungsziel3 A 10 - -
Bewerbungsziel4 A 10 - -
BewerberStatus S - - -
BewerberStatusAm D - - -
BewerberHFNote N - - -
BewerberNote N - - -
BewerberPunkte N - - -
BewerberRangzahl S - - -
BewerberRangzahlZiel1 N - - -
BewerberRangzahlZiel2 N - - -
BewerberRangzahlZiel3 N - - -
BewerberRangzahlZiel4 N - - -
Fremdsprache1 A 10 - -
Fremdsprache1Von S - - -
Fremdsprache1Bis S - - -
Fremdsprache1Status S - - -
Fremdsprache1Status2 S - - -
Fremdsprache1Note N - - -
Fremdsprache1Referenz A 10 - -
Fremdsprache2 A - - -
Fremdsprache2Von S - - -
Fremdsprache2Bis S - - -
Fremdsprache2Status S - - -
Fremdsprache2Status2 S - - -
Fremdsprache2Note N - - -
Fremdsprache2Referenz A 10 - -
Fremdsprache3 A - - -
Fremdsprache3Von S - - -
Fremdsprache3Bis S - - -
Fremdsprache3Status S - - -
Fremdsprache3Status2 S - - -
Fremdsprache3Note N - - -
Fremdsprache3Referenz A 10 - -
Fremdsprache4 A - - -
Fremdsprache4Von S - - -
Fremdsprache4Bis S - - -
Fremdsprache4Status S - - -
Fremdsprache4Status2 S - - -
Fremdsprache4Note N - - -
Fremdsprache4Referenz A 10 - -
Wahlfach1 I - - -
Wahlfach2 I - - -
Wahlfach3 I - - -
Wahlfach4 I - - -
Wahlfach5 I - - -
Wahlfach6 I - - -
Grundschuleintritt D - - -
Einschulung S - - -
HoechsterBildungsgangABS A 10 - -
HoechsterAbschlussABS A 10 - -
HoechsterAbschlussABSSchule I - - -
HoechsterAbschlussABSAm D - - -
HoechsterAbschlussABSNote N - - -
HoechsterBildungsgangBBS A 10 - -
HoechsterAbschlussBBS A 10 - -
HoechsterAbschlussBBSSchule I - - -
HoechsterAbschlussBBSAm D - - -
HoechsterAbschlussBBSNote N - - -
HoechsterAbschlussBBSAustritt D - - -
HoechsterAbschlussBBSBeruf A 10 - -
HoechsterAbschlussBBSBerufAm D - - -
Berufsjahre N - - -
Anmeldestatus S - - -
ZugangAm D - - -
Zugang2Am D - - -
HerkunftSchule I - - -
Einschulmerkmal A 10 - -
Einschulmerkmal2 A 10 - -
Einschulmerkmal3 A 10 - -
EinschulungAntrag L - - -
EinschulungAbgebendeSchule I - - -
EinschulungBemerkung M - - -
VoraussichtlichesEnde D - - -
Ueberweisung L - - -
UeberweisungAm D - - -
Abgang A 10 - -
AbgangAm D - - -
Abgang2Am D - - -
Uebergang A 10 - -
UebergangAnSchule I - - -
UebergangAnSchulform A 10 - -
UebergangAm D - - -
UebergangKlassenstufe A 10 - -
UebergangUnterlagen L - - -
UebergangFoerderUnterlagen L - - -
UebergangZeugnis L - - -
UebergangGeaendertAm D - - -
UebergangGeaendertVon D - - -
MerkmalA1 A 10 - -
MerkmalA2 A 10 - -
MerkmalA3 A 10 - -
MerkmalA4 A 10 - -
MerkmalA5 A 10 - -
MerkmalA6 A 10 - -
MerkmalS1 A 10 - -
MerkmalS2 A 10 - -
MerkmalS3 A 10 - -
MerkmalS4 A 10 - -
MerkmalS5 A 10 - -
MerkmalS6 A 10 - -
MerkmalS7 A 10 - -
MerkmalS8 A 10 - -
MerkmalS9 A 10 - -
MerkmalS10 A 10 - -
MerkmalB1 A 100 - -
MerkmalB2 A 100 - -
MerkmalB3 A 100 - -
MerkmalB4 A 100 - -
MerkmalT1 A 100 - -
MerkmalT2 A 100 - -
MerkmalT3 A 100 - -
MerkmalT4 A 100 - -
MerkmalD1 A 100 - -
MerkmalD2 A 100 - -
MerkmalD3 A 100 - -
MerkmalD4 A 100 - -
MerkmalU1 A 100 - -
MerkmalU2 A 100 - -
Auskunft S - - -
AuswaertigerSchueler A 10 - -
AusstellungBehoerde A 100 - -
AusstellungBehoerdeDatum D - - -
BetreuungInnerschulisch1 A 10 - -
BetreuungInnerschulisch2 A 10 - -
BetreuungInnerschulisch3 A 10 - -
BetreuungAusserschulisch1 A 10 - -
BetreuungAusserschulisch2 A 10 - -
BetreuungAusserschulisch3 A 10 - -
AkteAngefordert L - - -
LMAnteil S - - -
LMZahlungsstand S - - -
LMZahlungsstandDatum D - - -
LMZusatzbeitrag N - - -
LMBefreit L - - -
LMBefreitBis D - - -
AusweisAusgestelltAm D - - -
AusweisBemerkung A 150 - -
Bildungskarte S - - -
BildungskarteBis D - - -
NichtDeutscheHerkunft L - - -
SchuelerausweisBis D - - -
BLZ I - - -
Bank I - - -
Bankkonto A 20 - -
BankIBAN A 28 - -
BankInhaber A 300 - -
BankInfo A 300 - -
BankBemerkung A 300 - -
Bank2 I - - -
Bank2konto A 20 - -
Bank2IBAN A 28 - -
Bank2Inhaber A 300 - -
Bank2Info A 300 - -
Bank2Bemerkung A 300 - -
Rechnung1Name1 A 100 - -
Rechnung1Name2 A 100 - -
Rechnung1Strasse A 100 - -
Rechnung1Adresszusatz A 200 - -
Rechnung1Land A 3 - -
Rechnung1PLZ A 10 - -
Rechnung1Ort A 100 - -
Rechnung1Ortsteil A 100 - -
Rechnung1Adressgebiet A 300 - -
Rechnung2Name1 A 100 - -
Rechnung2Name2 A 100 - -
Rechnung2Strasse A 100 - -
Rechnung2Adresszusatz A 200 - -
Rechnung2Land A 3 - -
Rechnung2PLZ A 10 - -
Rechnung2Ort A 100 - -
Rechnung2Ortsteil A 100 - -
Rechnung2Adressgebiet A 300 - -
HeimatName1 A 100 - -
HeimatName2 A 100 - -
HeimatStrasse A 100 - -
HeimatAdresszusatz A 200 - -
HeimatLand A 3 - -
HeimatPLZ A 10 - -
HeimatOrt A 100 - -
HeimatOrtsteil A 100 - -
HeimatAdressgebiet A 300 - -
HeimatGemeinde A 8 - -
PassNr A 100 - -
PassGueltigBis D - - -
VisumNr A 100 - -
VisumAblaufAm D - - -
VisumAusstellungsort A 300 - -
Sozialversicherungsnummer A 100 - -
Aufenthaltsbemerkung A 300 - -
Ausbildung Feld enthält keinen Wert!!
Tutor Feld enthält keinen Wert!!
Schulbesuchsjahr Feld enthält keinen Wert!!
Ausbildungsjahr Feld enthält keinen Wert!!
Fachkombination Feld enthält keinen Wert!!
TeilnahmeZusatzangebot Feld enthält keinen Wert!!
SportBefreit Feld enthält keinen Wert!!
Unterrichtstage Feld enthält keinen Wert!!
Fehltage Feld enthält keinen Wert!!
FehltageU Feld enthält keinen Wert!!
Fehlstunden Feld enthält keinen Wert!!
FehlstundenU Feld enthält keinen Wert!!
Versaeumnisse Feld enthält keinen Wert!!
Verhalten Feld enthält keinen Wert!!
Mitarbeit Feld enthält keinen Wert!!
ZeugniskonferenzAm Feld enthält keinen Wert!!
ZeugnisausgabeAm Feld enthält keinen Wert!!
Anrechnungsdatum Feld enthält keinen Wert!!
Durchschnitt1 Feld enthält keinen Wert!!
Durchschnitt2 Feld enthält keinen Wert!!
Durchschnitt3 Feld enthält keinen Wert!!
Pruefungsvorsitz Feld enthält keinen Wert!!
Jahrgang Feld enthält keinen Wert!!