Zum Inhalt

Tabelle Verordnungen

Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
Kuerzel A 20 P -
Bezeichnung A 100 - -
Kategorie S - - Mögliche Werte:
0 = Versetzung
1 = Abitur
2 = Berufsschule
3 = Mittelstufe
GueltigVon D - - -
GueltigBis D - - -
Skriptname A 100 - -
Typ A 10 - -
NotenartAbitur11 S - - Mögliche Werte:
0 = Notenwert
1 = Punktwert
2 = Füllwert
NotenartAbitur12 S - - Mögliche Werte:
0 = Notenwert
1 = Punktwert
2 = Füllwert
NotenartAbitur13 S - - Mögliche Werte:
0 = Notenwert
1 = Punktwert
2 = Füllwert
AbJahrgang S - - -
NotenartBerufsschule S - - Mögliche Werte:
0 = Notenwert
1 = Punktwert
2 = Füllwert
3 = Prozentwert