Zum Inhalt

Tabelle FaecherThemen

Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
Mandant I - PV Verweis auf Tabelle Mandanten
ID I+ - P -
Kuerzel A 20 - -
Schluessel A 10 - -
Fach I - V Verweis auf Tabelle Faecher
FTBezeichnung A 200 - -
Position S - - -
StatistikID A 16 - -
GueltigBVon D - - -
GueltigBis D - - -